Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 THOMAS H A R L Y,

harly, bewoogen. Befchik over my, Mis! uwe keuze verhoogt my, en uw voorneemen zal door den hemel onderfteund, en aan uwe ziel in de eeuwigheid vergolden worden !... (Zy bloozen beiden.') Mag ik uwe fchikking weeten?... (ter zyde.) Welkeen Engel!... gelukkige Benfon!... (hy zucht.).

Mis, walton.

Ik wilde u vyfhonderd pond fterllngs voor die weesjes geeven;gy kunt ze in de bank van Engeland of ergers elders waar gy goedvindt, uitzetten, en de jaarlykfche intresfen van dezelven aan hun ter hand Hellen; voor hunne kleding zal ik, zoo lang ik leef, boven dien zorgen. — Ik zal nog heden dat geld aan uw huis laaten brengen. — (Met nadruk.) Gy zult dan de befchikking daarvan op u neemen; niet waar, Mynheer Harly?

harly, met vuur.

Ik zal my zelf die zaligheid laaten genieten, en, door uw verheven voorbeeld geleerd zynde,'er eene gelyke fomma van vyfhonderd ponden fterlings, voor die weesjes byvoegen!... (na een oogenblik.) 6, Mis Walton! hoe fterk leert uw voorbeeldden edelen mensch, ook in zyuen proeftyd, den besten vader evenaaren.

Mis walton, met gevoel. Het weldoen vervrolykt den weldoener;ik begryp njet waartoe ons de rykdom dienftig is, als wy niet

een

Sluiten