Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL SPEL. 39

harly, koel; hem een ft oei aanbiedende. Ja , ik verzogt u by my te koomen. — Willen wy gaan zitten?

winbrook.

Ik zal u Maande hooren.

Harly, na een oogenblik zwygens, met ernst.

Aan een inbooreling van Engeland kunnen de wetten des Koningryks, die den volke tegen alle onderdrukking befchermen , niet onbekend zyn •, de eer en het leven van ieder mensch wordt door die wetten in veiligheid gefteld ; en volgens den wil des Souverains heeft de eerelyke behoeftige de eigen aanfpraak op dezelven als de eerfte Pair des ryks.... (zyne ftem verheffende?) Het fmert my, Mynheer! ontwaar te worden dat deeze rechten van ons Vader • land door u,op eene zeer onmenfchelyke wyze,met voeten zyn getreden ; myn ampt roept my tot de rechtvaardigheid ; ik zal haar handhaven , en den zwakken recht verfchaffen.

w i nb rook, verlegen.

Ik verftaa u niet, Mynheer Harly!

harly.

Gy zult my verllaan, wanneer ik u den naam der rampfpoedige Emilia Atkins zal genoemd hebben.... (JVinbrook verbleekt; poogt eenige woorden te zeggen ; doch hy kan niet.) Ik fprak haar vader. Dien eerwaardigen grysaart, gekromt onder het gewicht der jaaren, hebt gy zyn eenig kind, op eene verrader-

Sluiten