Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEUW DER MISLEIDING. ar

fchiedverhaalen voor Jefus opftanding cn hemelvaart is dan zo gefield, als het moest, cn was het zo als Paine dit vorderde, zou het zijn zo als het niet moest wezen. Dank zij God!!

Daar wij nu vooraf gezien hebben, hoe anderen voor ons zien en ons een getuigenis, waarop wij mogen en moeten aangaan,kunnen mededeelen, volgends den grondregel, door alle Natiën en Volken, in alle rechtbanken, aangenomen ; zal nu de vrage alleen zijn: of de getuigen voor Jefus opftanding en hemelvaart, wier bevoegdheid om in deze zake te kunnen getuigen ons reeds gebleeken is, ook eerlijkheids genoeg, om riiet te willen bedriegen, aan den dag gelegd hebben. En wie kan aan deze hunne eerlijkheid een oogenblik twijftelen;daar zij alle leed, hoon en fmaad, ja den marteldood zeiven zich prijs gegeven hebben, ten bewijs van hunne eigene overtuiging en de eerlijkheid van hun getuigenis. — Maar zij gaven ook hun getuigenis zo, dat zij zelfs 't zich onmogelijk maakten te kunnen bedriegen. Zij beriepen zich daarop, dat Jefus in handen van 't gericht bij en na zijn fterven was, en door krijgsknechten, in zijn graf gelegen, wierd bewaakt, en derhalve dat Jefus door hen niet heeft kunnen voorgewend worden opgeftaan te zijn uit de dooden, op den befiemden derden dag, zonder dat het gericht, voor eeuwig die ioogen, door 't vertoon van zijn ontzield lijk, had kunnen doen verdommen! —— Zie daar voor Paine begrijplijk B 3 ge-

Sluiten