Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

Land en Tijd gen oo ten!

2ioude het u beleedigen indien ik eenen treurige blik fla op u die ik thans in 't bijzonder bedoel? Op u, die de klagten, dat de Christelijke Kerk ingevaar is, zo veel fchijn bijzet? Zijn onder u dan geene laage eigen - belang - zoe kers, geene heerschzuchtige voorvechters onzer Omwenteling ; geene oopenlijke verachters van orde, goede zeden, het welvoegelijke en der waare deugd; van waare Vrijheid , Gelijkheid en Broederfchap? Zijn 'er onder u geenen die Vrijheid met losbandigheid, en zuivere Godsvrucht, met zotte fijmlarij verwarren?

Dit, mijne Medeburgers, zult gij niet durven ontkennen? Onder u ontmoet men lieden, die, geheel onbekend met eene verftandige uitlegkunde , en zonder wel voorbereid te zijn, de H. fchriften hebben overdagt, als een boek ook voor u van het hoogfte belang, lichtzinnig en onbevoegt het vonnis wijzen over Perfoonen, en C grond-

Sluiten