is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoenmaker van Damaskus, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. s>i

Lchtgenoote vinden; gy zulc myne maagfchap, myn rykdom, myn alles zyn!..

ATALIDA.

Hoe zoet fchynen de valfche bekoorelykheden der liefde! doch hoe verre zyn zy tevens van wezendlyk te zyn! Gy fpreekt van vlugten, ach! hoe zou het .mogelyk wezen honderden gefnedenen te ontwyken, eene tallooze wacht te verblinden? en fchoon ons dit gelukte, zou de pracht myner kleederen my in de ilraten der ft ad niet terftond ontdekken? zonden de foldaten des bachaas niet dadelyk de poort bezetten, en ons gevangennemen? - Ach! dierbare Hercidus! de vlugt is onmogelfk, e:i myn ongeluk onvermydelyk! Men weet dat ik u aanbid, dat gy u in de tuinen van he: ferail bevind, en men dreigt my u te zullen opofferen, wanneer ik in mynen tegenftand blyf volharden.

HERCIDUS.

Gy bemint, en gy kunt vreezen!

ATALIDA.

Ja, ik vrees, doch fiechts voor u. Vertrek, verwyder u, ik fineek het... zo men u ontdekt fleept men u ter ftraffe.

HERCIDUS.

Slechts ééne ftraf is voor my verfchrikkelyk, en deze is, u te verliezen; alle andere ftraffen tart ik ftout.

ATA-