Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA AM-BOEKJE

Van de Wel Ed. Heeren der HOOGE INDIASCHE REGEERINGE, Gequaüficeerde Perfoonen, enz. op

BATAVIA-

Mitsgaders

)e RefpeÉlive Gouverneurs , Direfleurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederi. India zoo als dezelve in wezen zyn' bevonden in 1786.

Als meede alle de Gouverneurs Generaal zedert bet Jaar 1610.

rI5"S jde hoog? en mindere CoIIegien eu üediendens op de Buiten Comptoiren van

NEDERLANDS INDIA.

Te Amsterdam*

*y PETRUS SCHOütpw

Boekverkoopers, 1787. * Met Privilegie van de Heeren Starten Pan HiUandenmjlvmsland.

Sluiten