Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3? DE JALOERSCHE TEGEN DANK:

e m i l i a.

Over uw verzoek^ Mynheer! om by ons te woonen— het zal bezwaarelyk zyn, daarin te Hemmen de welvoegelykheid - de laster— o ik beken, het maakt my niet weinig verlegen.

valmont, fpotachtig.

Wel vrouw! vetmids deeze verdienstelyke jonge Heer, my de eer doet van my voor zyn byzonderen vriend te verkiezen; daar hy-Toulouze heeft yerlaten , en hier te Parys gekomen is — voornaamlyk om u , Mevrouw! kan ik niet wel anders doen, om niet ondankbaar te fchynen, dan hem een kamer in'myn huis te vergunnen, en hem daar, uit verpligting, en, om het der vriendfchap, die hy myne getrouwe gadebewyst, geraaklyk te maaken, tclaaten woonen , zo lang hethém zal behaagen: ik zal hem derhalven uwe , of myne kamer doen in gereedheid brengen; Mynheer zal zekerlyk te verftandig weezen ,om voor ingenoomen te zyn. constantia, tegen Emilia.

O het kleinfle kamertje is my genoeg, wanneer het my maar niet van u verbant!

valmont, ter zyde.

Verwonderlyk ! de bloedvriend befchikt over myn huis.

emilia.

Het geen gy verzoekt, Mynheer! is zekerlyk niet veel van belang, daar gy flechts weinige dagen denkt hier teblvven; evenwel....

C ON-

Sluiten