Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA AM-BOEKJE

Van de Wel Ed. Heeren der HOOGE INDIASCHE REGEERINGB, GequalificeerdePerfoonen, enz op

BATAVIA-

Mitsgaders

Se Refpeftive Gouverneurs , Direcleurs : Commandeurs en Opperhoofden op d e Luiten Comptoiren van Nederl. India zoo als dezelve in wezen zyn' bevonden ultimo December 1789.

Alsmede alle de Gouverneurs Generaal zeden het Jaar 1610.

rVS"S fe hoo^e en mindere Collecten en Bediendens op de Buiten Comptolrfn vau

NEDERLANDS INDIA.

Te Amsterdam,

J £ 11 A SCHOüTEN

Boekverkcopers, i79r. N*

M%lnliifern de Heeren ^«

van HollandmWeflyrieslantl.

Sluiten