Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN PLIGTEN VAN DEN MENSCH. 2j

S8 V.Wat verftaat gij door den eigendom?

A, Eigendom is het recht dat ieder mensch heeft om te vorderen dat hij in het genot zijner bezittingen door niemand zal gclloord worden.

89 V Wat verftaat gij door bezittingen ?

A. Door bezittingen verftaa ik alle goederen of voordeden , welke een mensch op eene wettige wijze, zonder verkorting van de rechten zijner medemenfchen, verkreegen heeft,

90 V. Maar hebt gij niet eezegd , dat alle menfchen een gelijk recht op de aarde, de zee enz., en alle derzelver voordbrenefeïen hebben ? S

A, Alle menfchen hebben wel een gelijk recht op de aarde en alle derzei vér voordbrengfelen, doch alleen in zo verre dezelve ledig en onbebouwd ligt; want zodra een mensch eene zekere hoeveelheid gronds bebouwt, dan wordt deze grond z'ijn bijzondsr eigendom, om dat de vruchten van dit land een gevolg zijn van zijnen arbeid. — Om dezelfde reden verliest een mensch zijn recht op den akker, dien hij moedwillig verzuimt te bebouwen.

91 V. Wat noemt gij onderdrukking? A. Onderdrukking is iemands behoudenis

of geluk verhinderen of in het genot van zijne natuurlijke rechten ftooren. — Tegenftand aan de onderdrukking te bieden Js derhalve een natuurlijk recht van den mensch , .dat uit zijne andere natuurlijke xechterj voordvioeit.

B 3 29 V.

Sluiten