Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de

BELANGEN der MENSCPIEN.

(„In een VOLKS - BELANGBOEKJE zal dit voor»

„ afgaande Kapittel wel niét onvoeglyk zyn. — ,» Het kan aanleiding geeven tot verder en gron„ delyk nadenken over het Eet/Ie, Algcmeenjle en „ natuurlykste ROERSEL van aller Menleken doen

„ en hiaten. lk heb de proef genomen en by

„ braave HUISLIEDEN ondervonden , dat het voor

hun genoeglaam verft anbaar is ; — en om die „ reden is het ook op zoo eene wyze moeten wor* „ de,i opgeifceld. — Verlekkerde B.teken - leezers zul-

len dit wei gelieven te verfchoonen,")

Elk weet senoeg wat het woord BELANG beteekent. — De braave neeringdoende Burger zege: hec is myn Belang, dat myne eerlyke Neering en hanckeeriug in goeden Raat blyve. —— De braave Lan hnan zegt: hec is myn Beiang, da "ik uit myn Boeren - bcdryf beftehaïg het meeste nut trekke.

_ uit is beider EIGEN-BELANG. Beiden verdaan

daardoor dat Nut of Voordeel me hun Bedryf of 'Handteering, hetgeen hun aangaat, en waaraan hun gelegen ligt.

Overal, waar mehfehen in een Land te i'amen woonen, hebben derzelver Bedryven of Handteeringen eene meerdere of mindere Betrekking fot elkander-en. • De opmerkzame Boer zegt daaróm ook: het is myn belang, dat een ander niet op' zoo eene wyze zyn voordeel uit zyn Boeren-bedryf trekke en vërmëerdere, dat daardoor myn Boeren - bedryf worde bedorven : b. v. dat hy, om zyn Land door oveiwateriug of anderzins V£#ciH.b8ïer te maa-

Sluiten