Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEOGRAPHISCHE

BESCHRYVING

VAN D K

OOSTENRYKSCHE

NEDERLANDEN.

Y""\e Nederlanden om derzelverlaage JiJ ligging, ten opzigten van Duitsehland, alzo genoemd, worden verdeeld in Zeventien Provintien , van welke de Jïeven Noordelyke de Vereenigde Nederlanden of Holland uitmaaken en de overige tien Zuidelyke worden de Oosttnrykfche Nederlanden genoemd, om dat dezelve meestendeel aan het Huis van ÖOJtenryk behooren : zy worden op het nevensftaande jaartje naauwkeurig aangeweezen en aldus opgeteld I. Het II < togdom Braband, welkers Noordelyk gedeelte Staats'^rdband genoemd wordt, om dat het den Staateft Generaal onder den naam van GentraA 3 lite'ttt

Sluiten