Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDEN ISSEtT. «r

ter onzen eerden taak vergeeten , maar die intusfchen ook vervolgen zullen Wy zullen met de Qefchiedenisfen der Stad , fclioon het moeüykst gedeelte en de meeste oplcttenheid vorderende , een en aanvang maaken ; Ik oordeel dit nodig , niet alleen om uwen weetlust meer en meer aantewakkeren , maar ook, op dat gy, nu en dan eene wandeling doende, waartoe ik u den morgenftond zou aanraaden, u inmiddels verlustigen zoudt met het afteekenen der Stadsgebouwen , zo buiten als binnen de poorten, van welke ik u dan naderde///^ting, lotgevallen en wyze van beftuur ontleden zal.

Zoon. Ik weet niet, waarde Vader, hoe ik uwe zorg en vlyt , om myne kennis te vermeerderen, en my nuttig vermaak aantebreneen, dankbaar genoeg zal beantwoorden; Zeker ik twyfel niet, of het vermaak , welk ik uit dit onderwerp zal fcheppen , zal dat, het Wt welk my onze Gefprekken over de Nederlandfche Gefchiedenisjen gegeeven hebben , evenraren, zo niet overtreffen ; Te meer, nadien ik my verbeelde, dat ons hier gelegenheid a 4 zal

Sluiten