is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. gf?

tharis té verre zou afleiden. In dit jaar

kreeg de Stad het Schöüts - Ambt wedel- in pagt , ook werden 'er zes loopende Bodehs aangeMeld op Antwerpen. — liet jaar 15^ was weder een toneel van vervolging, zó met het tér dood brengen van hen , die men in handen kreeg, als met het indaagen, bannen,' en verbcurdverklaaren der goederen van hen , die de woede en laagcn hunner vy'andcn oritfnapt waren. Men telde meer dan 128 votinisien tegen zulken, die Geuzen waren , men' pleegde zelfs de onregtvaardigheid , órii, ftrydig met de Stads Voorregten, de goederen der vrouwen mede verbeurd te vcrklaaren, ten behoeve van den Koning. Elke wéék,

elke dag, leverde nieuwe voorbeelden van geweldenaaryen en wreedheden. Geen Secretaris of Notaris durfde zig ver Mouten, eene verklaring of getuigfehrift te Mellen , ten voordeele der Ingedaagden , zynde de deur van regt

ten eenemaa! gefloten. — Egeéüt Mei-

KER.tszoon , van wien ik u boven verhaald héb, dat hy, genoegzaam tegen zyn Zin, door Burgemeesterén zelf bewogen \£as in 't jaar K2 1565