Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Oreert der dichtwerken, door my uit Franfche in Nedsrduitfche vaerzen tot heden toe overgebragt, heeft my zo veel arbeid gekost, ais de overzetting van dit treur/pel. Twintigwerven heb ik moedeloos de pen. nedergelegd, wanhopende van in myn oogmerk te zullen /lagen; doch telkens heeft de befcheiden toejuigching van den kv.ndigenUylenhroek , aan wien ik van tyd tot tyd eenige gedeelten myner over* zetting had voorgelezen , my aangemoedigd om alle zwarigheden te overwinnen , en rustig met myne begonnen taak voort te gaan. En , waarlyk , den eenvouwdigen en tevens welfprekcnden (lyl van dit toonceljluk, een der besten van den grooiev.Voltaire, wat de\vaerzen betreft, naar waar de over te brengen , was geen geringe onderneming voor ie* mant, die in het vak der dichtkunst nóch ten nieuweling is te noemen ; inzonderheid was het zulks, wilde ik myne gewoonte volgen van in gelyl; getal van vaerzen te verta- t Icn , welks ik tot heden toe , om de kortheid van uitdruk' king, voor de verkiesbaarfte acht.

Ik heb my in de overzetting' van dit ioontclfuk bediend van den Berlynfchcn druk; doch in de befchaving van hetzelve heb ik uH de Bazelfche uitgave, waarin zeer veel veranderingen voorkomen , dat geen wat ik hetgevocglykst óórdeelde gebezigd; ook heb ik op fommige plaatfen , waar ik het üoodzakclyk vond,ee;:ige uitdrukkingen veranderd;en, meest altoos getrouw den zin overdoende, ben ik vry in . de bewoording te werk gegaan, echter, zo veel my viooglyk was, den ftyl trachtende te lewaren, hetwelk ik de pligt van eiken vertaler «ordcd te êjfti

nu

Sluiten