Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 35

Daarop berust myn eed , en otfier vadren eedcn.. Tegen Obeïde.

Wy kennen in dit oord geen grootfcber plegtigbeden : Onze.eerdienst ,Obcïde! isnedrig, zo als, gy.

SOZAMES.

Ontfang, myn dierbaar kind ! i(w'egaês hand van my. Jndatires e;i Obeïde leggen de hand op het altaar.

INDATIRES.

*k Zweer aan myn vaderland, my zeiven, en myn'vader, D'onflerfelyken goón, •èn 't geen ik min tegader, Dat ik noch flerker haar zal minnen, als deesftond My ÜbudeTchenkt, door 't heilrykst echtverbond , En dat ik, meer en meer door liefde en trouw gedreven , Zal leven, flryden, en , zo 't zyn moet, voor haar fncven 1

OBEÏDE.

Ik onderwerp me, ó'goón! aan uw gedocht gezag. *k Zweer hem getrouw te zyn .'. .Wat zie ik, hemel, ach 1 Athamar en eenige Perjtqnen vertoonen zich in V verfchlet. ZULMA.

Mevrouw!..

OBEÏDE*

Gelei my weg: ik derf! INDATIRES, tegen Sozames.

Ach! wat ontroering Verwekt in hare ziel dierrsfe fchrikvervoering? Gy, haar vrindinneu, komt'! laat ons haarhyftandblénj Hy vertrekt, nevens de Stjtifehi maagden.

q 2 rtEii*

Sluiten