Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34 AMSTE LD AM E N Z y N 3

-Ven welke poort een Torentje ftaat, dat met een Klok en Uurwyzer voorzien is , onder Welken het Wapen van Occo en een vierregelig Vaarsje is. De tuin , agter het gebouw, die honderd zesenveertig voeten breed en negentig voeten lang is, maakt een aangenaa. me vertooning , en is beplant met Vrucht* boomen en eene goede Moefery , ten nutte

van de bewoonfters van dit huis. ■ De

bewoonfters van dit geftigt genieten, behalven •vrye wooning, een behoorlyke voorraad van (turf, boter, kaas , gort en aardappelen en •driemaals 's weeks eene bedeeling van brood. Behalven deeze voordeden worden zy ook nog verzorgt van een Dokter en Chirurgyn, •die door de Regenten van het huis, ten beifeoeven der bewoonfters aangefteid, wordt.

Z. Zyn 'er nu nog meer godsdienftigc ge. •ftigten van welken wy nog niet gehandeld heb. ben ?

V. Wy hebben zekerlyk de voornaamlten reeds afgedaan, egter zyn 'er nog een groot ge al van Hofjes, hetwelk mede godsdienftige geftigten zyn , doch die door byzondcre

per-

Sluiten