Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£34' Amsteldam en zyne

Jaar 1509 wierd afgekondigd, dat de Schou*- ten dienaaren , toen Scouten knechten gehe. ten, alléén maar gemeene Vrouwen mogten houden, en nergens anders dan in de twee voornoemde Steegen woonen. Ondertusfchen moet gy niet denken dat 'er by de oude Keuren der Stad, geen agt geflagen wierd op de eerbaarheid der Zeden , want in de oudfie Keuren wierd aan Mannen en Vrouwen te gclyk verboden , in den Sloven linnen der Stede te gaan of te flaapen. Ook verbeurde eene Vrouw van lichten leuene, zo als de Keur zegt, die met een Man in de Kerk of op het Kerkhof, at, dronk of fliep, een van haare ooren. Ook fprak de Regeering zelve, by eene andere Keiir van den Jaare 1495. dat men van de openbaire ghemeene Fromven dalr ter Stede, butelands meer cor.fufie of fprac dan eer, en de '/ welck o'tck kleen be* hagen was voir God ahnachtich. Doch de open.lyke toelaating van bekende Bordeelea hield (ger t$ei volkomen op, dan na de ver» anuei wig van den Godsdienst en der Regeer ring, inden Jaare 1578. wanneer des Schoute

die-

Sluiten