Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 AWSTELDAM EN 2YNI

fertfe Fuick en Jacob Andries Boclensz. en de tegenwoordige Heeren zyn: Mr. Adriaan Danker Valkenier* Philips van Collen , Everard Rudolph Gerard Huydecoper en Gillis van der Voort

Z. Zal nu het Collegie der i%tkennueste* ren volgen?

V. Ja. De Rekenkamer wierd opgeregt in den Jaare 1592. Doch 'er waren toen maar twee Perfoonen in dezelve, waar by in 't Jaar 1655 een derde , en in 't Jaar 1674.' een vierde is bygevoegd geworden ^ federd bragt men Jjet getal der Rekenmeest rs fomj tyds tot vyf, doch door den tyd wederom op drie, op welk getal het nu reeds, eenige Jaa-

ren agter een, gebleven is. De Heeren

Rekenmcesteren ontfangen de Penningen diein Stads Cdnjfgnatie gebragt worden, en keeren dezelven ook weder uit. Insgelyks vorderen zy den dubbelen honderdften Penning in, als ook den Excyns der Rytuigen, waar van de Boekhouder een net Register moet houden, dewyj het geene 'er van komt, alle Jaaren aan de ïhefaurie Ordinaris verantwoord moet worden.

Sluiten