is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$B AMSTUDAM EN ZYNE

en yzcrc Handfchocncn zyn boven zyn Graf geplaatst. (*)

Z. Welke vermaarde Man zal nu volgen V V. De braave Staatsman Dirk Schaap, welke in 't Jaar 1627. hier ter Stede, geboren wierd, uit een oud en beroemd Amftel» damsch Geflagt. Hy wierd in den Jaare 1655. tot Geheimfchryver der Stad aangeiteld , en kweet zig, byzondcr in het zorgelyke Jaar 1672. zeer loffelyk in dit Ampt. In 't volgende Jaar wierd hy, in Gezantfchap gezonden mar Zweeden, daar hy de belangen van den Staat zo wel waarnam, dat hy aan zyne Afvaardigers het grootfte genoegen gaf, ook verhief hem de Koning van Zweeden tot den Adelftand, en verbeterde en verfierde zyn Wapen. Sederd terug gekomen zynde aanvaarde hy weder zyn Secretaris Ampt, het welk hy egter in den Jaare 1697- uit eenig opgevat misnoegen, afftond, na dat hy het zelve tweeënveertig

(*) Amfleldam en zyne Gefchied, in 't kart* ©I Deel, bladz. 90.