Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. z7

Offchoon, zelfs in die deugd, zyn woeste ruwheid blyk'. Zo ge u bevond aan 't hoofd van zulke legerfcharen, Dan zou der grooten wrok en nyd welras bedaren: Elk, die u thans uit haat weèrftreeft, zou dan, misfchicn, Uw deugd, en uw gezag, op 't vrindlykst' hulde biên. Een edel volk laat zich door dwang nooit ovcrheercn; Men winn' hun moedig hart; zo kan men'hen regccrcn.

MERIONES. (koort; 'k Waardeer uw grootsch ontwerp, dat my op 't hoogst' beMaar 't opent een tooneel van burgèrkryg en moord. Zal ik, om 's lands bederf te fluiten, 't volk ontzielen ; Of, om de ftaatshulk wel te fturen, die vernielen? 'kOntrnk een vreemde m aagd aan 't dreigend doodsgevaar; 't Is billyk dat ik 't bloed des eigen landzaats fpaar'. Wat bitter hartzeer doet myn hooge rang my lydcn! Moet ik dan altoos met myne onderzaten ftryden! Is, in het flormgeweld , dat onophoudlyk woed , Een grootfche fchipbrcuk 't loon van myn beleid en moed! Ik ben geen koning, of ik moet weldadig wezen.

DIKTIMUS.

Hoe! moet de deugd zelf voor't gezag der wetten vreezen? Zal wreede Phares, die 't vooroordeel voert ten troon, Die gruwelyke wet handhaven, tot uw' hoon? Hy ringeloort den raad, en geeft de muitzucht fpooren;. Men wil van losprys, noch verdrag, noch vreê meer hooren..

MERIONES.

Hoe groot zyn magt ook zy en zyn vermetelheid, Hy heeft zich vruchtloos met zyn' gruweldienst gevleid;. En, in dit tempelhof, zo lang door hem ontheiligd,

Zult

Sluiten