is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeelands chronyk-almanach, voor't jaar 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q CHRONYK VERKORT. 86rf belang daar by, dat het door de^

J afrollende Eeuwen volduuren , en een en hetzelve Volk biyve; waartoe behoord, aat het by zyne aloude

Regten Keuren, Wetten, Handveften en Vrydommen , die ter zyner tyd I veelal in onze Moeder-Taal befchreeven zyn, bewaard blyve, Dus ver-

vZf" ?C Eeu,\ven> een onmiddejyk I Verband tot elkander, en het woïd I ■ hoognoodig, dat het Voifr van eene \ aatere zyne Voorzaaten eenex i j vioegere. Eeuw, duideJyk begrvpt I in betpene zy gewild, gekeufdfen § > de Nakomchngfchap ten nutte, be- f fchreeven hebben nageiaaten, over | hunne algemeene Eygendotnmen en I langen. Ja zelfs in de belangens f dei byzondere Leden eener Maat- | Ic^ppy, ishetnoodig, datwyde | BpH n -r meer aa"weezige I

faam verdaan, en datwy ook aldus I

Z'deT n-^ NaneeV"" Ver^n I bolden. Dit nu gebeurd zelden, i

«y wanneer^3