Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|^936 ZEELANDS £j Y delykfche Bycenkomfteu met hunne fl I goedkeuringe te bekrachtigen , of ] I daaromtrent , des noodig zynde, 1 eenige veranderinge te maaken.

Vraag. Zyn 'er zommige Direccteu- j ren cn Leden , in welker handen een voornaam deel van 't Beduur der zaaken , van dit Genoodfchap gedeld is?. Antyv. Ja ; en deezen zyn CO dc

êPrafidsntt (2) dc Fice- Prajïdent Cs) de twee Secretaris feu, en (4) i \ dc Thefaurier, 2? W Fraag. Waarin beftaat de Poft Su van Prafident en Fice - Prafident, en door wie is dezelve tot nu toe bekleed ?

Anhv. Dc Prsjdent, of Prjefi- , dcorende Directeur, en, by deszelfs nfweczigheid , de Ficef Prafident, is de Voorzitter in alle Vergaderin- j j gen; geeft bericht van alle ingekomenc Brieven , Verhandelingen en Gefchenkcn; brengt alle zaaken ter Pt ovetweeginge van Directeuren cn & B Leden ;Q

Sluiten