is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeelands chronyk-almanach, voor't jaar 1790

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[51364 ZEELANDS

« Antw. Volgens her ifte Artykel M \ der AmpKatie van den 9 van Sprok- I kelmaand 1760. moet ieder Vrymee- I fier, zoo zyne Leerjongens, als j I Lcerknechts, by den Deken bekend j maaken, telkens op de Boete van 5 Schellingen Vlaams ten profytc van Gilde; en de Deken zal aan \ ieder die op het Gildenbock word j bekend gefield, een Extraét door hem ondertekend, en gefebrevenop i

ft een Zegel van zes Stuivers, zoo ijk

H draa mogelyk, naa de bekendmaa- ff king afgeeven, mits daar voor ten SÏ

" profyte van 't Gilde worde betaald, !| twee Schellingen, het Zegel daar I onder begreepen.

IVraag Wat is 'er by de Ordon- I nancie nopens het aanneemen van [I Werken bepaald ? Antw. Het 17de Artykel zegd hier ]

Iomtrent woordelyk het volgende: j ,1 Niemand zal eenig tas of hoop- I „ werk aanneemen, ten zy hy vry \ PI „ in't Ambacht zv, en dat twee £j £2 „ WcrkeQ

ifeQn ft