is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHRIFTGELEERDEN. ia57 herden genoemd,wier werk daarin beftond, dat zy anderen in de gefchreeven wet onderweezen , en hun de heilige Schrift verklaarden , Matth, o.. 4 Matth. 7: 29 Mare. 12: 35. Volgens den hedendaagfcheri preektrant koude men ze niet ongevoeglyk Rechtsgeleerden noemen. Eindelvk waren 'er nog anderen , die de plaats van Rechters bekleedden , en Byzitters van den hoogen Raad der Jooden waren. Dat er tusfehen de eerften en deeze laatften nog^een onderfcheid geweest is, blykc uu t geen Luc.- n; 44. gemeld wordt. Msar waarin eigenlyk dit verfchil beftaan heeft, daarin komen de Geleerden niet 1 met eikanderen overeen. Waarfchynelyk 1 is het, dat deeze 'laatften de voornaam1 hen en besten onder de Schriftgeleerden ! geweest zyn, en eenen hoogeren trap van eer beklommen hebben , dan de overigen , waarvan , gelyk vooraf is aangei merkt, verfcheide iborten geweest zyn.

'c Kan zyn, dat deeze menfehen in de loudfte tyden de Pharifeenwfche Seétezyn " •toegedian geweest. Maar ten tyde van .Christus werden zy niet meer'in écre PCIasfe met de Ptrarifeën gefteld. Want iwy vinden, dat de Z ligmaaker hen dikjwils van de Pharieën heeft onderfcheiden. Het is waarfchynelyk, dat zich inzonderheid ten dien tyde een groot geil hh 7 deel-