is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche almanach, voor het jaar MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

puntig en van boven breed is1: m De Toorn zonder vergif een myl fJegts van de Hoofi ftad, geen giftig dier kan in dezelve blyven leeven. 3." De Kuiten van Sesfenage welke bet geheele jaar ledig en droog zyn, maar juist op den zesden January niet water bevonden worden. 4. De brandende Wel digt by GrenoMe. 5. De wind,Pandas genoemd \ waayende in neder Dauphiné, zes mylen van Oranje , komende uit de kloovê eener rots van djenzelfden naam. 6. De Rivier Gervane die in het gebergte van mis zyn oorfprong neemt ,en-ftcgts van demaandJ/ïf tot September op dezelfde plaats gezien wordt, ontfpringende in de overige maanden duizend 1'chreeden laager aan den voet des, bergs en 7. de fpringbron by Mfoncher welke een piek hoogte uit den grond ryst en zig als een Triumphpoort Verlpreidt, onder welkers bogen men door kan wandelen zonder nat te worden Nog is in deeze Provincie een zeer aanmerkelyk wonder der natuur, dat men we! voor bet agtfte tellen kan, 't is eene £rot die men vindt tusfeben Grenoble en Lion en de grot van Beaume genoemd wordt, in dit grot is een doorzypeling van water 't welk in aljerleye gedaante

firaiau