Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

ver Inwoonders, gelyk ook van hun» nen Keizer en de Slaverny der Christenen aldaar, kunnen bybrengen , zo niet dit alles uitvoerig ware behandeld in het Dagverhaal der Reize vanCapr. Eyfe Eyfes Junior ,datby denUitgeever deezes te bekomen is , en dat wy den Leezer als zeer onderhoudend en getrouw durven aanpryzen.

II. Biledulgerid, of liever verduitfcht Dadelsland wegens de menigvuldigheid der Dadelbomen, alzo door de yïrabiers genoemd. Het is eene zeer heete en zandige Landftreek, die geene cpitaale Steden behel(t,en waar van Weinig byzonderheden te verhaalen zyn. Het Koningryk Tafilet, en desze'fs Hoofdftad is wel het voor* naamft dat hier in aanmerkelyk is

IIf. De Woeftyne Zadra of Zahara is een zeer onvruchtbaare Landftreek, verfcheide en wel agt Landfchappen en Koningryken worden in deeze Woefterny geteld, die elk hunne Hoofdlieden hebben , maar zo weinig bekend , dat ze niet noemenswaard zyn. De Reizigers moeten hier te Lande naar de vlugt der Vogelen, en naar de wind hunne Reis aanftellen, alzo 'er geen wegen ia A £ dee«

Sluiten