Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C is >

dei'-en van eene algemeene Moeder , ons Vaderland-, zy gat ons allen het leven, kweekte onze cedere jaaren , onderfteuht onzen manlyken ouderdom. In dit licht fchynt onze achting voor haar zoo natuurlykals de ingeplantte genegenheid tuslcheri Ouders en Kinderen, Het is dan zelf uit de gefteldheid van den Mensch , dat het gevoel van eene nationaale bróederfchap ontftaat, en alge-? meen erkend wordt door de Itemme der voor geene dwaalinge vatbaare na? tuure. —

Wanneer derhalven dit verëenigend Inftinkt indeszelfs werkingen gehinderd wordt door de ongelyke toegeevendheid van bezondere genegenheid, zoo wordt het evenwigt der driften vtrlooren, en het weldaadig oogmerk van den Schept per niet minder onvoorzichtig dan god* loos verydeld.

Ik zoude hier kunne»^uitweiden over de onderlinge vennaaken, afteleiden uit de gezellige onderhoudingen en omgang tusichen een volk, dat om dezelfde taaie, gewoonten, en inftellingen aan elkanderen verbonden is; en daaruit , de redelykheid van eene genegene verknochtheid aan 't algemeen aantoonen; maar ik verkieze de verpligtingen tot deezé verbindende Deugd aantewyzen, zoo als die uit hoogere, en meer beB 7 lang-

Sluiten