Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

niet durven opflaan , dewyl zy, zelfs van alle fchyn van Bewyzen ontbloot zyn.'.— Zouden zulke moniters, . .— zu ke valfcharisfen, zulke eerdieven,niet de zwaarjtepaffen moeten ondergaan?

— ó Mogt ik dien dag beleeven ! Wat weldenkend y wat onpartydie, wat eerlvk mensen , zal kunnen twyffelen aan 'sPrin/en blanke deugd en on*. fchuld, die maar naauwkeurig let op de ftilzwygéndheid en handelwyze van hunne HOOGMOQGENDE? Indien 'sLANDS VADEREN Zyn Hoogheid fchuldig oordeelden, zouden zy dan zwygen ? Zouden zy niet verplicht zyn, om als dan ,'s Prinfen fchuld aan de geheele Natie bekend te maaken, en hem, volgens de Wetten van den Lande, te doen ftraffen?

.— Zouden zy hem, ten minfte, niet van alle zyne Erfrechten, Prasrogativen, eminente Charges, enz, die hy als Stadnouder, Gouverneur, Admiraal-Generaal bekleed, ontzetten ? — Zou hy het Eerste, Lid Runnen blyven van de Ridberschap en van den Raad van Staaten? — Zou hy den tocganc btyyen behouden in de Hooge Col\egien? — Zouden zy hem toelaaten, indien zy hem fchuldig oordeelden,

om aldaar de geheimen van Steat te hooren ?

Zouden zy op zyn Foor/tellingen, Raadgecvingen,

Ontwerpen, enz. ecnig acht Jlaan ? Zouden zy

aan zulk eenengevaarlyken Vyand van 't Vaderland,

— aan zulk eenen Landverraader, ^ want daar mede heeft men hem, genoegfeam opentlyk, beticht) zouden zy, aan zulk eenen, het Roer van Staat toevertrouwen? — Zouden zy, aan eenen, die, het zy door list of geweld, de Souverainiteit ih handen zoekt te krygen, ( want hier meede is den onfcbuldigen Vorstmeer dan eenmaal befchuldigd ) 'sLands Land-en Zee-macht, als Adburaal-Generaal, wel toevertrouwen, indien zy hem fchuldig kenden ?

— Zouden 's Lands Vaderen zig zeiven nier mis-

daadig

Sluiten