Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< **5

en ftrafbaare misdaaden. Men heeft 'er Zyn Hoogheid meer nadeel, als eer of veordeel door toegebracht; fchoon ik ook zeer gaarne wil toeftaan, dat veelen zulks met geen kwaad oogmerk gedaan hebben. De liefde voor het Oranjehuis beftaat juist niet in alle die uitwendige en luidruchtige vertooningen en bedryven. De liefde voor het Oranjehuis moet allermeest in onze harten plaats hebben. — Houd u dan, in'sHeemels Naam! ftil en bedaard. — Maakt uw toch, door een ongeoorloofde wraakzucht, of onbezonnen yver, niet fchuldig aan overtreedinge van 's Lands Placaaten. — Laat het fchenden van 's Lands wetten en beveelen; — het byëenrotten van gewaapende muitelingen ; —. het pleegen van geweldenaryën; — het dwingen van de Regenten met de waapens in de vuist; —■ het lasteren van 'sLands Eminente Hoofd en van veele braave Regenten , hooge en laage Krygsbevelhebbers, zoo te Waaterals"te Land; — het hoonenen befpotten van de waare Godsdienst; — het verguizen es valsch befchuldigenyan braave en getrouwe Leeraars; laat, zeg ik, alle die ftrafwaardige wanbedryven over voor de zoogenaamde Zoonen der Vryheid , de gewaapende Volksjlem! — Blyft gy getrouw aan uwen plicht. Word gy valsch befchuldigd, gelasterd, verguist en befpot, vertrouwd op de rechtvaerdigbeid uwer zaake. Bid God vuuriglyk, dae hy zig over Neederland en over het Oranjebuis wil ontfermen! — Detydzal moogelyk haast koomen, dat God op zal ftaan ter uwer bulpe; — dat uwe haaters verdelgd, — dat uwe vyanden verflrooid zullen worden. — 6 Mogt de lieefelyke ORANJEZON, eens weederom, als in vroeger daagen, over Neederland haare glanskyke stra alen spreiden! •— 6 Mogt de zaa-

li ge

Sluiten