Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

< 3$ >

toten blyven voor Ie. fchamele Oranje Vrienden, als voormaais voor dé behoeftige Patriotten; en veeie naakte Óproermaakers laaten de lip hangen , nu hunne van Oranje boven roepen, droog gefchreé'uwde keelen niet meer door de grooten gelaafd worden. Het draagen Van Oranje blyft nog Wel voortgaan'; maar door de" meenigVuldige regen, waar tegen die kleur niet beftand is", is dezelve zó verwelkt en verflensent, dat zy al haar luister en waarde verlooren heeft; eh om nieuwe te köopen, iit de lust een weinig vérflaaüwd, êti boven ar geen geld Voor handen.

De bóeren in onze' ftreeken Worden geplaagd êü Verarmd door zwaare requifitien. De Engelfchen neémen het rund- en klein vee van het veld en uit de ftallen , zónder zig aan betaaling te bekreunen. Maar in deezen betoonen zy ten mitiften ééne deugd, die der Itriktfte ohpartydighcid : de Oranje boer heeft even veel t als dc Vaderïandfche boer te lyden.

Van alle de Publicatiën , door hét Uitvoerend Bewind gedaan , is 'er niet eene enkele meer op het Gemeente* Huis te vinden; zy zyn allen , eveii gelyk de Vryheidsboom, ten vüure verweezen. Voorts is men yverig werkzaam, ter bewaaTing en handhaaving der tegenwoordige Oranje orde van zaaken. De ftad wordt zo veel mogelyk verfterkt tegen eenen aanval Van buiten, en de vaste brug is afgebrooken. Van binnen past inert zorgvuldig op al, Wat Vaderlandsch denkt, en niet gevlugt is. De weinige Patf iottifche Stads - Amptenaaren zullen allen nog deeze Wéék Van hunne posten ontzet worden. Het f erugt verfpreid zynde, dat zeker bekend Republikein nog in zyn huis verborgen zat, zónd men gisteren eene Engelfche Patrouille derwaards, om alles te doorzoeken ; doch men vor.d niemand dan zyne dienstmaagd , terwyl hy Zelf gelükkiglyk te Amfterddm eene Vrye Iugt "inademde. Zeker Bürger, die een vriend buiten de Stad was gaan bezoeken, alwaar Uien tefl on« rechte verfpreide dat eene Patriotlifche Sociëteit gehouden werd, ontkwam gelukkig het hem gedreigde lot;

Q a vraat.

Sluiten