is toegevoegd aan je favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het schrikkeljaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene Zedelijke Gefchiedenis. O

Hïe Lotgevallen van haaren Vader, eti Ésvens die van haar zelve," doch dit was geen nieuws voor my, het bevestigde my allesnlyk in het gevoelen dat k my van de menfchen in het gemeen ge vormd had, en deed my grooker affchiik van dezelve krygen. i Ondertusfchen wierd my Lf>mze hoe langer hoe dierbaarer, zy had verftana bevalligheid en deugd, en deeze eigenfchapDen , deeden my bet befluit neemen om èaar te trouwen, indien zy 'er toe gel-negen was. ik deed haar openhartig myn voorftel, het welk zy zonder acniterhoudenheid aannam. Wy trouwden (en genooten tot heden toe een ongetftoord geluk. .

Ik hud geen moeite om Loutze everitehaalen van de Stad te verlaaten. (Hier koos ik myn verhlyf ? het welke ik ruim , a&ngenaam, gemakiy k , maar (tevens eenvoudig liet faamenftellen. Het |is zestien Jaaren dat ik hier woone, rin welke Jaaren my God met vyt lvtntderen heeft gelieven te zegenen , niets iheeft 'er tot hier toe aan myn geluK fontbroken , en den Hemel zal my, noope ik, by het zelve bewaaren.

Toen ik hier myn Wooning gevesitigt had , verbrandde ik alle myne >Vdelyke Papieren, ten einde royne Kinderen myn eens ontworpen plan met A 5 z0^