is toegevoegd aan je favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het schrikkeljaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene Zedelyke Gefchiedenis.

nm wel met my zelve te leeven. Dus :ïiag de Dcod myn Leeven eindigen , k zal voorzeker door zyne nadering, niet ontrust of yerfchrikt worden. By mvne Fami?lje wensch ik te fterven, >f' liefst intefluimeren; voords beveele k my in de handen der Voorzienig,ïeid. Ik beminne God, e en gelyk ten braaven en gehooizaamen Zoon :yuen Vader bemind; en vat heb ik or van mynen Vader te vreezen* Ik ÉFér t>em myn hart , dat hem Het -Heeft, en heb een oprecht berouw over Tiyne afwykingen; en met deeze aanrenaame troost, dat ik myne Kmriere» yi\n voorbeeld, en myne Ksnst orrt Oèngdzaam te keven , medegedeeU ïebbe, zal ik van hun fcheiden. >ie God, dat zy van deezen eenvoudi ■jen weg , die ik bun yonrgewandelt >ièbbe, niet afweeken, hunnen Loopoaan gerust en Vroom voleinden , en op den zelfden Leger ontiliepen , op Iwelke haaren Vader, de laatile zucnten heeft uitgeboezemd.

Kat el hoorde den Wysgeer met fverwondering aan, en befchouwds hem als een wezen verre boven het [gros van het gewoon» menschdom [verheven, Anton ftond op en geleidde izynen vreemden Gast naar zyoeWoox ming, en begaf zig Veldwaard aan zyA 6 De*