is toegevoegd aan je favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1794

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üsö DË NAAMEN VAN ONZEN

mende doen. Hy heeft zich als eeri I zodanigen beweezen; want inGodsj! eeuwigen Raad heeft hy zich byi den vooraf gezlenen val als Borg eri 1 Middeiaar aangeboden , en derha!- !| ven zelfden raad tot ónze eeuwigej| verlosfing uitgevonden. Alle de gee» I nen, die zynen raad zyn gevolgd 5:1 hebben daardoor met overtuiging |! Ondervonden * dat hy de beste Raad- jf geever ter zaligheid js. Hy is nog I de beste Raadgeever door middellij van zyn woord. In hetzelve geeft ! hy alle onbekeerden menfchen óeti ih raad, dat zy zich bekeercn en iti het Evangelie gelooven zullen, op.I dat het koningryk des hemels ook I tot hen moge komen, Mare. i: 14. I 15. Hy raadt hen aan, dat zy v?n \ hem koopen zullen goud beproefd * jkomertde uit het vuur, dat is: dat ; zy het waar geloof j't welk de proef 0 kan doorftaan, doorhem in hunne 11 harten zullen laatén werken, opdat:; Zy ryk mogen worden. Vervol*m gens wil hy hen wel aanra aden 9dafV 2y van hem koopen zullen witte li feleederen* dat rs; dat ay den rokil zyner gerechtigheid en de óverige |j kleederen des heüs zullen aantrek* i feen , opdat zy mogen bekleed wor-J den en de fehande hunner naaktheid nj

mei ij