is toegevoegd aan je favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1794

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HA AMEN VAN ONZEN

rtade krachten aan. Gelyk als hy zich nu altoos aj* een goed Raadgeevér beweezen heeft , en zulks nog doet, zal by het ook in 't ver-' voJg weezen. Want hy is jEsusj Christus gisteren en heden dezelf-i de en ook in eeuwigheid , Hebf*| 13: 8.

g Met hoe veel recht wordt onre Hei* land ook uit dien Ihoofde de Raap genoemd , dat wy door middel vani een geloovjg gebed hem om raad yraagen en ook eenen goeden raad' van hem ontvangen kunnen Wanjti fiy is groot van raad, Jer. 32•• 19.1 Hy laat niemand, die van harten fynm raad begeerd, onverhoord^ van zich wee gaan.

/j.. pjnaeiyK traent ae venusier 00* zynen raad heerlyk uit te voerenit Een wyze raadgeever geeft niet alleen een goeden raad , maar hy. tracht denzelven ook ter uitvoer te brengen» Het ontbreekt hem aan geen' magt, Jef. 28: 29.

pon, pa Stbrkb.

By dee?e uitdrukking verzoeken wy fïen-Lee^er terug te zien op ?t geen by Geuef. n r. is opgemerkt, alwaar de ^orzaahen opgegeeven worden, waarenj ' hy