is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1794

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14» DE NAAMEN VAN ONZEN

red pf fcevryd heeft, in zo verre hy ons all' dat geene verworven heeft, waardoor wy tot zulk eenen heerlyken ftaat kunnen overgebragt worden. Tit. 2:14» * Joh- 3 *• 8. *, Dewyi hy ons gaarne helpen wd* dat wy door het geloof aan zyne aangebragte Verzoening deel kunnen neemen, Joh* 3 * *6. Hebr. is : 2.

II. Waaróm wordt hy Zaligmaaker of Heiland genoemd ? Zie hierover by Hof. 13 ; 4.

Christus.

Is oorfpronglyk een grieksch woord, en betekent een Gezalfde, daarvan is gefprooken by 1 Sam. 2: 10. werwaards wy derhalven den geaehten Leezer ver* eenden.

De Zoon Davids.

Aldus wordt hy genoemd, omdat hj naar zyne menfchelyke Natuur van Da vids geflacht is , gelyk in het Oude Testament voorfpeld was, lef. 11:1. ver «ei. Rom. 1: 3. Handel. 13:

m