is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L U C. I. 65, 66». 71

dien Engel des verbonds, onder Jacobs vcrbafterd nagcflagc , den weg heeft moeten bereiden; dat vervolgens, al wat Gods hand en raad, tot heil van zondaaren , te vooren bepaald had, is vervuld geworden; wat kan ons dit baaten, als wy zelve, door achteloosheid en ongeloof,geen deel hebben aan de zaligheid, die door den

Middelaar is aangebragt? Dat wy dan toch,

het geen ons in het Euangelie geleerd wordt, ter harte noemen, en, 't zy wy het waar geloof nog misfen, of reeds hebben, dat altoos onder het oog houden, dat 'er volftrekt niets is, waarin wy zooveel belang hebben, als in den Chriftelykcn Godsdienft.

IV. De vierde aanmerking, waar toe de verhandelde ftof aanleiding geeft , is deeze, dat zy, die de handelingen der Voorzienigheid in den weg der verlos/mg bshoorlyk ter harte neemen, en oplettend verkeer en omtrent de einden, welke God zich daarin heeft voor gefield, by de uitkomfi, in hun geloof en verwagting , op eene byzonder e wyze , zullen bevefiigd worden. Deeze menfchen, die, het geen gebeurd was, zoo ter harte namen, dat ze zeiden, wat zal toch dit kindeken weezen ? en derhalven, de aandacht gevestigd hielden op deezen zoon van Zacharias, om de Godfpraak in hem bewaarheid te zien; deeze menfchen, die zoo werkzaam waren, en E 4 den