Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

Gods bestendige voorzorg

deringen waren, als nu, ten aanzien der jaargetyden, .en dat ze elkander ook in eene vaste orde volgden, maar dat elk der jaarfaifoenen, of eens zoo lang, of eens zoo kort, duurde, dan wy nu bevinden, wat zouden 'er

de gevolgen van zyn ? Duurde elk der

jaargetyden eens zoo lang , dan zou zulk een lange zomer de aarde uitmergelen, en

welligt alles doen verdorren; dan zou

zulk een lange winter de koude onverdraaglyk maaken, en, door gebrek van voorraad, eene algemeene elende verwekken; — Integendeel, duurde elk der jaargetyden eens zoo kort, dan, ja, zou men in één jaar, twee Zomers , en twee winters hebben; doch > met opzicht tot alle die landon, welke zoo gelee, gen zyn, gelyk het onze, zouden de gevolgen , voor mensch en vee, allerdroevigst weezen, nadien de veld- en boom-vrugten, eer ze nog tot rypheid gebragt waren, door de koude des winters overvallen, en dus den eigenaar, en landman, ontrukt zouden worden.

Dat wy dan, in deeze beftelling , Gods wysheid en goedheid eerbiedigen.

En even dit valt ook optemerken omtrent dag en nacht. — Was het altoos, by ons, dag, het halfrond der aarde, waar op wy ons ver-

blyf

Sluiten