Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 9 $

Hij ondernam deze reize in g.eze-1fchap van zijn .vriend, en wérd in het huis van jtjlta zeer wel ontfanr gen. De vadér yan julia, welke een zeer beminlijk man was , en zeer veel achting voor den redder zijner Dogter toonde, liet niet af, voor dat de beiden Heeren hun woord gaaven om eenige dagen in zijn huis te «uilen vertoeven, het welk ongemeen haar den zin van eduard uitviel; dewijl hij de fchoónheid van het voorwerp zijner min nu van nabij bewonderen mogt.

Zijne grootfte poogingen waaren nu om de genegenheid van julia en haaren yader te winnen, en hier flaagde hij zo gelukkig? dat julia hem niet alleen eene ongeveinsde verzekering van haare liefde , te hemr waards, gaf, maar hij ook, daarom,trent , de goedkeuring van haaren Vader verwierf.

Onze Minnaar waande nu de gelukkigfte ftervelirig van den Aardbodem te zijn, en baadde zich in een zee van wellust; echter hij was al het gevaar nóg niet tè boven. Eduard had een Medevrijer in een Edelman , welke in de 'nabuurfchap van juli a woonde, en wanneer deze vernam ? dat hij zijn wit gemist had , was hij woedende, en ademde niet dan wrsak 'AS

Sluiten