Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. It

N». 1549. Propofitie der Heeren Gedeputeerde Stzaten van Stad en Lande, den 21 January 1784 ge. daan, over ha Plakaat van Luitenant en Hoofd, mannen van dtn 10 December 1783.

' De Heeren Ü Ed. Mogenden Gedeputeerden gezien hebbende, dat op het Register der Schouw, baare Objecten, door den Luitenant en Hoofdmannen by Plakaat van den 18Jen December laatstleden door den druk gemeen gemaakt, en te gelyk gepubliceerd, met een Reglement van zyne Doorluchtige Hoogheid omtrent de Zylvester zaaken in de Ommelanden , by Hoogstdeielven op den 25 May 17B3 gearresteerd, onder anderen di verf; Objecten worden gevonden, waar van de last van hec onderhoud de Provincie wel zoude kunnen incumbeeren,doch waaromtrent de Heeren Gedeputeerden niet anders weten, of alle die, en zoodaanige' andere Objecten van hun resfort, worden ten nuttè van het algemeen naar behooren onderhouden, immers dat nooit eenige klachten daar omtrent aan hun zyn gekomen, of ooit eenige gevolgen van een gedaane Schouw by de Provincie zyn ondei-» vonden , vinden dezelve zich verplicht zuIks ter kennis van ü Ed. Mogenden te moeten brengen, ten einde daar omtrent met derzelver welmeeningq vereerd te mogen worden.

K°. 1550. Misfive van de Heeren Staaten van Stad en Lande, aan Luitenant en Hoofdmannen, van, den 22 January 1784 , waar by furchee>en de executie van het Reglement van zyne Doorluchtige Hoogheid, van den 25 May 1783, «ver de ZyU vester zaaken.

Edele Mogende Heeren!

Doordien wy op onze Vergaderinge vaa den suften dezer het door U Ed. Mogenden geëma-

neer-

Sluiten