Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig Verzameling van Stukken betrekkelyk m

ces, de aan U Ed. Mogenden geëxhibeerde fun> datie-brieven zullen doen geworden; waar mede,

Edele Mogende Heeren'-

wy U Ed. Mogenden bevelen in de protectie des Allerhoogften.

U Edele Mogenden goede Groningen Vrienden,

^CD IiT8dêUStUS ^e Staaten van Stad en

' Lande.

h°. 1556. Refolütie der Heeren Staaten van Stad en Lande, van den 19 Augustus 178+, waar by de Zylvester Reglementen, met den aankleve van dien, buiten effe£t werden gefield.

De Heeren Staaten van Stad en Lande gehoord hebbeDde het Rapport der Heeren Gecommitteerden tot dezer Provincie Finances , in dato den 24ften July laatstleden, welke, ingevolge en ter voldoenioge aan de Refolütie Commisforiaal van den 21 January 1784, naauwkeurig hadden geëxamineerd het Reglement van zyne Hoogheid den Heere Prinfe Erf-Stadhouder, nopens de Zylvester zaaken in de Ommelanden, in dato den 25 May 1783» by Publicatie van de Heeren Luitenant en Hoofdmannen van de hooge Juftirie-Kamer van den 38 December 17P3 bekend gemaakt, hebben verklaard, dat het Reglement van zyne Doorluchtige Hoogheid, van den 25 May 1783, met den aankleve van dien, als mede de Reglementen van wylen haare Koninglyke Hoogheid, glor. mem., van den 18 Augustus 1755, benevens de verdere Plakaaren ,opzichtelyk de Zylvester zaaken in de Ommelanden , als zonder voorkennis en confent der Heeren Staaten gearresteerd , tegens het Reglement Reformatoir van den wj November 1749 inlopende, en zeer bezwaarend voor de goede Jnge-

ze-

Sluiten