is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 Verzameling van Stukken betrekkelyk tet

puteerden kennis geven, dat een gedeelte van de Artillerye ordre gekregen had uit deze Provincie naar elders uit te marcheeren, en, volgens geruchten , diergelyke ordres meer aan het Guarnifoen zouden kunnen inkomen.

Hebben de Heeren Staaten Staaten van Stad en Lande de Heeren Gedeputeerden geauthorifeerd, de noodige attachés aan die van de Artillery te verleenen, en voorts verftaan, dat zyne Doorluchtige Hoogheid op het ernftigfte zal worden verzocht, om in deze tydsomftandigheden vooral zorge te willen dragen,dat,door verminderinge van'tzwak* ke Guarnifoen, deze Provincie en Forten op diens Frontieren niet ten eenemaal van defenfie worden ontbloot, wordende de Heeren Gecommitteerden van de Finances verzogt en gecommitteerd ten dien einde de Misfive te concipieereu, en op naam van de Heeren Staaten ten fpoedigften per üxpresfe aan zyne Doorluchtige Hoogheid te depecheeren.

N°. 1577- Refolütie van dezelve, nopens de Patenten door zyne Doorluchtige Hoogheid aan de alhier in Guarnifoen zynde Militie afgezonden, eodem des avonds te 8 uuren genomen.

Gedelibereerd zynde op het voorgcdragene door de Heeren prasfideerende van beide Leden, dat aan Hun Ed. waren vertoond Patenten van zyne Doorluchtige Hoogheid, volgens welke de twee Esquadrons Cavallery van den Luitenant-Generaal Stavenisse Pous van hier zouden moeten uitmarcheeren na Zutphen , en de Staf-Compagnie van de Generaal-Major Dophf van hier na de Bourtange, benevens een Compagnie van het zelve Re» giment uit Delfzyl, en een uit de lange Akkerfchans, mede beide na de Bourtange; als mede gedelibereerd op de ontvangene informatie der ingekomene patenten voor het Regiment Orange

Stad