is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 18$

de toevertrouwd de byzondere toe verzicht, om de rust eu vrede in déze Stad te conferveeren, en dezelve gequalificeerd, om, in gevalle van voor te vallene oproeren of aanftalten , daar toe terftond zoodaane maatregelen by der hand te. nemen, en prompt te doen expedieeren , als dezelve noodig; zal oirdeelen , en ten dien einde met .des kundigen overleg te kunnen maaken , en daar te Hellen al dat gene, wat tot verzekeringe der rust en veiligheid nuttig, zal worden bevonden.

Verders neme de vryheid onder het oog van U Ed. Mogenden. te brengen, of niet al dat gene, dat de ruste en veiligheid dezer Stad betreft,, en de voorzorge daar voor, thans, alleen in handen van deze Comrh'sfie diende te worden gefteld, en de Heer Praefideerende Burgemeester, pro tempore, daarvan wierde geëxcufeerd: ook diende de convocatie dezer Commisfie niet af te hangen alleen van den oudften der Gecommitteerden ; maarjeder derzelve iets , dat tot ftooringe der ruste konde verftrekken, vernemende, terftond vryheid te hebben, zyne medeGecommitteerden te convoceeren.

Dat deze Heeren Gecommitteerden ook de macht dienden te worden gegeven, om iemand tot hunnen Secretaris te adfumeeren en beéédigen, welke 'na zyne afgedaane werk, naar maate van dien, Stads wege, behoorde te worden gefalarifeerd.

Dat deze Gecommitteerden ook de vryheid dienden te hebben, om, zoo dikwils en op wat tyden zy ' het noodig oirdeelen, den Breeden Raad tefaamen te roepen, al waarom alle Stads Bedienden dienden te •worden geinjungeerd, om alle ordres, die hen, zoo mondelyk als fchriftelyk^ door deze vergaderde Commisfie wierden gegeven, zoo ftipt te achtervolgen en uit te voeren, als waren ze door den geheelen Breeden Raad of deszelfs voorzitter aan hengegeven.

Dat ook deze aangeftelde Gecommitteerden behoorden te worden geauthorifeerd, om den Heer Commandeur van het geheele Guarnifoen, de particuliere Commandanten van dit Guarnifoen , voor zich

te