Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S24 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

veel Burgers als Militairen uitgaan, om met el. Jrarderen ieder hunne Poorten te openen.

XXX. De Poorten geopend zynde, en de fleutels weder in de kiste zynde gebragt, zullen 'er eén Sergeant met twee Adelborften verblyven tot 2 uur: welverftaande, dat die Adelborften zullen moeten blyven, die niet na de Poorten zyn geweest om dezelve te openen, en zal de Corporaal daar van tydlyks aanteekening moeten houden, en dezelve commandeeren.

XXXI. De dagwachthoudende Corporaal zal zyn die gene, die de avondwacht heeft gehad, en zulJen gehouden zyn de nachtwacht af te losfen 's morgens om 8 uur, in dezervoegen, voor n uur met één Hoofd-Officier en twee Man, en na 12 uur met één Sergeant en twee Man verblyven, tot dat de Wacht worde afgelost: wel verftaande, dat zulks zal beginnen van den Corporaal af en zoo vervolgens voort, en zal de Corporaal daar aanteekening van houden, en de Adelborften tydlyks commandeeren, wat uuren zullen moeten post houden»

XXXII. Niemand zal by twee daalders breuke Tan het Vaandel of Wacht, het zy by dage of by nachte, mogen wyken of afgaan om te eeten of eenig ander boodfchap te doen, zonder voorkennis van den commandeerenden Hoofd-Officier, en zal de boete ten voordeele van de Hoofdwacht zyn.

XXXIII. De commandeerende Officieren zullen naauwkeurig acht geven, dat 'er op Zon-en Feestdagen niet worde gefpeeld, het zy wat fpel hoe ook genaamd, en de Overtreders te boeten ingevolge Refolütie van den 19 December 1678.

• XXXIV. Zoo iemand op de Wacht dronken bevonden wordt, of zich aldaar dronken drinkt, zal 30 fluivers verbeuren ten voordeele van de Hoofdwacht.

XXXV. Zullenookalletwist,haat,nydjfchimp. redenen en fcheldwoorden achterwege laten, en verfchillen of misverftanden op de Wacht voorvallende, waar van de breuke niet hooger dan zes

daal.

Sluiten