Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14° Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

„ van Gecommitteerden uit hun Lid, tot de ge„ proponeerde Staats Commisfie, met verdere ver„ klaaring daar toe niet te zullen procedeeren, tot „ dat de Vroedfchap dezer Stad haare Publicatie „ van den 2often der afgeloopen maand December „ zoude hebben ingetrokken; " en welke Propofitie der Ridderfchap, om het verdere gedetailleerde niet aan te haaien, by deze Scad, zoude zyn overgenoomen. Een detail, gevoegd by de Conclufie, om geene Vergadering van Staaten by provifie te fixeeren, met authorifatie op Hun Ed. Mogenden Ordinaris Gedeputeerden, om, ingeval een Vergadering van Hun Ed. Mogenden noodig wierd geoirdeeld, die te befchry ven daar ter plaatfe Hun Ed. Mogenden (zeggen) vryelyk te konnen delibereeren. Hec welk aan veele voornaame Burgers van dat gewicht is voorgekomen, datzy hec noodig geoirdeeld hebben, om bydenHeer Burgemeester Loten naar deszelfs waarheid te informeeren, met dat gevolg, dat gemeld,: Heer Burgemeester rondelyk heeft verklaard, dat de ütrech'fche Courantier, omtrenthet gementioueerde voorftel der Heeren Edelen, zeer wel geinformeerd was ; met verdere byvoeging , dat de^ Propofitie der Ridderfchap zyn Eè. fterk en Zeer ferieus voorkwam; waar van men nader is geinformeerd, dat dezelve, niet dan met meerderheid genoomen , zoude bevatten zeer laïfive en verregaande beleedigende uitdrukkingen tegens de Burgery dezer Stad; welke ook niet zonder la?fie van den Raad zoude konnen geadmitteerd, veel minftilzwygend, gepasfeerd worden. Eene gebeurtenis, welke de Burgery ten uiterftenheeft aangedaan, en te zeer doet bezeifen, dat zoo wanneer deze Propofitie der Ridderfchap, by de Vroedfchap wierd gegouteerd, en wel van zoodaanige Leden van den Raad, als welke de Heeren van de Ridderfchap zeggen, „ met hen op dit ftuk in dezelve begrippen „ te verfeeren, als die men afgeeft dat voor geweld ,, zoudtn hebben moeten bukken, en afgedwongen „ de Publicatie en affixie te moeten doen; " het;

ge»

Sluiten