Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 'Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 227

Achtb. behoorlyk rapport uitbrengen , als wanneer de Ondergetekenden vertrouwen, dat eenmaal ontegenfpreekelyk blyken zal, dat het gepasfeerde, op den 19 en 20 December 1785, is geweest de waare begeerte vaD hec Volk, en dat dè zich daar toe gefifteerd hebbende Pe/foonen niet alleen hebben uitgemaakt het groocfte en aanzienlykfte gedeelte van de Burgery, maar ook boven dien, beftaac hebben io genoegzaam alle de Schutters Van de geheele Burger Schuttery. In welk voorfz, verZoek de Ondergeteekenden vertrouwen. dar U Ed» Gr. Achtb. niet zulle?) gelieven te difficulteeren, alè het zelve heteenigfteeDzekerfte middelbevattende, óm de Burgery en de Ondergeteekenden van deci bovengemelden blaam, er. alle de daar by aggraveerende infimulatien van de Ridderfchap eenmaal té ontheffen . en ü Ed. Groot Achtb. (immers verfcheide Leden van U Ed. Groot Achtb.; te overtuigen, en aan gehe d Nederland het ontegenzeggelyk bewvs uit te leveren, dat alhier op den 19 ed 20 December 1705, èèn waare Volksftem heeft geexteerd, dermaareo, dat daar made niet is gefpeeld geworde::, maar dac hec gebeurde op den 19 en 2o December 1785, de waarachtige ftemme deë Volks, en een zeer wel beredeneerd gevoelen is geweest, en als nog is en blyft.

Daar, indien U Ed G?oot Achtb. onverhoopt op dit verzoek, immers eer naaster Vergadering van U Ed. Groot Achtb. niet geliefden tedisponeeren, maar het zelve of van de hand te wyzen, of buiten dispofitie te houden, de Burgery en de Ondergeteekenden het ais dan zullen houden voor een aveu, waar by U Ed Gioot Achtb. de waarheid der Volksftem en Volksvertegenwoordiging hebben in confes/ó gefteld, even of aan het voorfz ver= zoek, en daar by gedaane voorftellen ter boven opgegeeven afvraagingen» puntlueelyk was voldaan geworden , en dus dat U Ed. Groot Achtb. als dan ook niet zullen nalaaten, om de Eer en Achtbaarheid van Utrechts Burgery, tegens de zoo zeer P 2 bei

Sluiten