Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< £34 >

volgens de tijdorde, ook de ftigting der Geestrijke Gebouwen leest,- Ik geloof zelf U meerder te zullen verpHgtcn, door al dat kerk- en kloosterwerk overteüaan, dewijl gij bij u zelf ligtlijk kuift opmaaken, dat de elfde, twaalfde en eenige volgende eeuwen ongemeen vr-ugthaar waren iiV alz.ulke gods-, dienftige voortbrengsels, De ijver voor den Christengodsdienst was ongemeen fterk, en de grooten der aarde, in zuivere.kundigheeden weinig op het gemeen vooruit hebbende, bevorderden dien door den geestlijken ftand met een menigte aanzienlijke voorrechten en fchatten te befchenken. De Vorften, die Wat verder doorzagen, (fchoon hun getal gering was,) waren uit' ftaatktmde gedwongen, deezen geweldigen ftroom te voU gen. " m

Godefroi, bijgenaamd den Grooten, Hertog van Lotharingen en Braband,'enz. overleed den 15 Januarij 1140. In zijn tijd vind men het allereerst gewag gemaakt van de Burggraaven, ook wel Vicomtcs van Brus» fel geheeten. Zij hadden hun kasteel ter plaatfe, waar vervolgens het Paleis van den Prins is geftigt geworden. Verfcheiden groote en edele voorrechten waren aan deeze

waar-

Sluiten