Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R 1 E V

VAN

P A U L U S VAN II E ME R T,

gc il breven aan de E^E RW AARDIGE CLASSIS

VAN

RHENEN en WYKS

Vergaderd te Rhenen op den 24 van Oogstmaand 17^4.

H£k zou dezen briev niet uitgegeven hebben, dcwyl het Publiek aan denzelven niets gelegen lick; dog verfcheidenerleie gcrugten, welken '«r tdopen, en my ter ooren zyn «ekomen, als of ik de Eerw. Clasfis van Rhenen en Wy'i daar in zeer onbehoonyk had behandelt, en keringen Koorgefteld, die naar ik weet niet welke kettery rieken,'hebben my doen befluiten , den briev, zo als hy door my in de Ckulkaak vergadering imrekeverd is, in het ligt te geeven, op dat de waereld, in zoo ver' ze onpartydig en niet geheel vreemd is van den Geest der Zagtmoedigheid, zie en beflisfe, wat 'er vim de zaak zy.

töéèht iemand, wien deze briev in handen komen mogr, in ecne of andere uitdrukking genoegzaan.e reden te vinden, om mv van oiivriendelyk-r beid te bekuiildigen , d en raade ik, zig van myne otofranflfgnecïerj grondiglyk te informeeren, voor dat hy zyn oordeel aan anderen mededeele. — Qi^ gfch$n, denk ik, de Kristelyke vuorzigtigheid en Iievde.

WEL

Sluiten