Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 29 );C

B Maar al, is de Heilige reede van dit fchry-

ven om door middel van deezen Brief aan uwe een en andere bedenkinge in deeze gewigtige zaaü, die dog niet minder dan van eene oneindige aangeleegenheid is; ter gezetter overweeging voor te ftellen

A' In twee zaaken, denk ik dat wy hier met eikanderen volkoomen overeenftemmen; te weeten hierin, vooreerst de waarheid is maar een, ten tweeden , uwe zyt door het teegenwoordig anders denken, dan te vooreu, en als de Publieke Kerke deezer Landen denkt en leerd: of, naader aan de waarheid gekoomen, zoo dat gy daar door nu de waarheid eerst regt gevat en omhelst hebt; ot, av zvt daardoor van de waarheid afgeweeken, en op eenen dwaalweg afgedwaald, omtrent deeze twee Hukken, denk ik, dat het zelfs onmoogelyk is dat wy daarin zouden kunnen verlchillen; het laa'tfte volgd dog onfeilbaar uit de ontwyfelbaare zèekerheid van het eerftc, ja de Helling, dat gy door uwe veranderde denkwyze, of naader aan de waarheid zyt gekoomen, of daarvan verder afgeweeken moet uit de eenheid der waarheid zeeker volgen, al waare het, dat nog de Leere der Gereformeerde Kerk, nog uwe teegenwoordige oenkwvze, met de waarheid juist over een kwam; alzoo 'er in de afwvking altoos trappen zyn, waardoor men dan hoe langer hoe verder afwykt, en zoo ook by tèegènftellipg hoe langer hoe naader bv koomt: Is dit nu zoo gelvk het is; endoor uwe éngetwyfreld word toegeftemt; dan zyn onder andere, myne bedenkinge en aanmerkingen

dCeZ « Indien gy door uw anders denken dan te vooreu, en als de Publieke Kerk, deezer landen denkt, naader aan de waarheid zyt gekoomen, ot dat gy nu zeederd dien tyd de waarheid eerst regt ontdenkt, gevat en omhelst hebt; dan dunkt my. Myn Heer! kan het niet wel misfen, of gy moet zeederd de door uw gedaane demarche.

*. In uw binnenfte, aangedaan zyn met geduu-

n-

Sluiten