Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x 36 x

ik bladz. 16. dus Leeze. „ Voorts, weid de kudde Gods, die onder u is, niet, als heerfcbappy voerende over het erfdeel, maar als voorbeelden der kudde zynde: en, als de overfte Herder veirfcheenen zal zyn, zult gy laïigs deezen weg de onverwelkelyke Kroon der Heerlykheid behaalen." het koomt my voor; dat uwe (in onderlteliinge 1 dat de door u gedaanne demarche goed is,) had moeten befluiten ; op deeze , of op dergelyke wyze. „ Voorts weid de kudde Gods, die onder

u is door hun de algemeene Geloofs-Leere

voor te (lellen, en de werkzaame Leeringe van Jefus Heemelfchen Godsdienst aan te klemmen; en ontrekt u van die onchristelyke gewoonte, van het Karakteristieke van Kalvin's (telzel: van de zoogenaamde party-leere by het verklaaren van den Heidelbergfchcn Catechismus, en van de verfchillende begrippen der Christenen, van den Predikftoel voor te draagen, aan den gerueenen hoop der Kalvinistifche Christenen; dog indien dit niet zyn kan, doed dan gelyk ik, legd uwe bedieninge needer, en verlaat de gemeeni'ehap uwer kerk." Dan had dit uw befluit overeenkooraffig geweest, met Pauli wensen. Hand 26: 29. Zegd gy , dit is ook de juiste meening van het befluit myns briefs, gelyk blykt uit verfcheidene pasfagien van deszelfs inhoud: byzonder uit den inhoud van myn gebed tot God in deezen, te vinden bladz. 15. Maar , myn Heer.' behalven,dat het myvoorkoornt, dat dit uw gebed zeer moeijelyk fchynd overeen te konnen gebragt worden, met de door uw aangenoomene denkwyze: naamelyk, dat hetflegts de dankbaare hoogaehtinge voor het Heemelsch gefchenk , de tnbedorvene Reede is; welke de eenvoudige waarheid, ontdekt en gebied aan te neemen, nademaaf er dan, indien dit zoo is; om het zien van de Goddelyke Leere van Jefus , in derzelven eor/prongelyk e fchoonheid, niet noodig is; dat God, de Vader der heerlykheid, daartoe geeve , den Geest* der wysheid, en der openbaaringe in zyne kennisfe, te y/titen veriïgte oogen des ver/lands , volgen»

Epa-,

Sluiten