is toegevoegd aan uw favorieten.

Verscheidene gewigtige bedenkingen by wyze van eenen brief, voorgesteld aan den heere Paulus van Hemert [...] weegens verscheidene zyner gezegdens in zynen brief, geschreeven aan de eerwaardige classis van Rhenen en Wyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):(o2):(

tt se Woorden fpreekende die iedel (LeediV en zoo nutteloos ,) zyii JVjatth. 12: 36 die oneerbaar zyn , en behelzen zoi-geklap en gekkerny haar niet betaamende (als verre beneedeif hunne voortreffelykheid) Eph. 5:4. Co). 3:;< enz. zig verlustigende en verblydende in de zenden, en in de edelheid Spr. 2: 14. in de leugenen en in de boosheid Mol. 7: 3 en over nietige dingen Amos 6: |4 enz. en den Naasten haaiende Titunr. 3: 3 fmaadcnd'e Kom. j: 30 vervloekende Jac. 3:9 benaadeelende, verdrukkende, ja denzelven om tydelyk voordeel, of uit nyd , wraak enz. vermoordende, en wel op de pynnelykfre wyze welke de wreedheid in ftaat is uit te denken , Dan. 3: 19-22 enz. Gods gaave misbruikende 1 Pet. 4: 3. en den buik als hunnen God dienende en hunne Heerlvkheid in hunne fchande /lellende Philipp. 3: ig enz. ziet daar myn Heer! het getuigenisfe der waarheid aangaande den teegenwoordigen Haat en 't bethan der menfchen van natuure, want fchoon zommige der hier aangehaalde wandaaden, in een en ander der geciteerde Texten niet Heilig voorkomen , maar ffcgts vennaaningen behelzen teegen dezelve, zoo is het dog zeeker dat die vermaaningen, het aanweezen dier wandaaden voorondcrftellen, en veimids die wandaaden juist aamvyzen der menfchen beltaan. Zoo zyn het die dingen welke alle te faamen , ja elk op zig zelve den reedelyken mensch verlaagen, verre, ja zeer verre verlaagen beneeden zyne voortreffelykheid. Zelfs beneeden den rang der reedenlooze Osfen en Ezelen , indien Gods woord de zaak teegen derzelver waarheid niet te zeer Vergroot Jef. 1:3.

Dat intusfehen een Os of een Bok (Tootig is; dat een Zwyn grimmig en norsch teegen z^neri weldoener is, en dat het zig in den Oyk wenteld; dat de roofdieren malkanderen , vervolgen en verfebeuren , dat verlaagd hunne natuur en (land niet gelyk ook niet die der Visfchen, dat zy eikanderen op eeten en verteeren; alzoo deeze alle van Reede, ontbloot, in allen deezen opvolgen de

na-